การฝึกปฏิบัติการหาปริมาณและประเภทขยะมูลฝอยทางกายภาพ Quatering Method ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 และสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2