ร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพยุคแนวใหม่" โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2559