ร่วมส่งท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสย้ายไปดำรง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย