ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมี ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ การนี้ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็น