ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารกลางวัน กับ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์