ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์และให้เกียรติกล่าวปิดโครงการกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทย