ศึกษาดูงานวัฒนธรรมการทอผ้านาหมื่นศรีโดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย