ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเ