ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตังและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2559 โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุม