ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเ