นายธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ ได้รับรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559