ร่วมกิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นาย