กิจกรรมตรวจการแต่งกายของนักศึกษาทุกหลักสูตร ประจำเดือนตุลาคม