ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานกรรมการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 6/2559