ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมกลุ่มงานภาคสนามและพนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง