นายศุภกฤต สุขเนียม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติคร