ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบสุขภาพและงานสาธารณสุขของชาวบ้านในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกั