ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference : Moving Towards the New Era of NCDS and Global Health ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ที่ Cape Panwa H