ติดตามการทำงานของระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหลังจากตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา 50 ลบ.ม. การประปาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง