ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติพบปะ แนะนำแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการสโมสรและประธานชมรม โดยมี ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา และอาจารย์ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้