ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559