เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกและวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี