ร่วมต้อนรับ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย การนี้ อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทร