ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องบทบาทและภารกิจของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในอนาคต