นายทวีศักดิ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานบริการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง และนายเปรมวิทย์ นาศรี นายช่างโยธา เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนการใช้ประปาของวิทยาลัยโดยการเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อให