ร่วมประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( ด้านสาธารณสุข ) ของเขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ( ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส