ติดตามการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยร่วมกับช่างไฟฟ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี