เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559