เยี่ยมชมศูนย์บริการตัดผมฟรี วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง โดยมี อาจารย์ประเสริฐ ดำทิพย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ให้การต้อนรับ การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ได้ใช้บริการตัดผมในครั้งนี้ด้วย