เยี่ยมชมแหล่งฝึกปฎิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาและพบปะพูดคุยถึงงานด้านสาธารณสุขและด้านการแพทย์ทางเลือกกับ นายอิศวรุทธ์ ปัญญโชติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน