ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านในลุ่ม ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) แก่แกนนำชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สสส. สาขาจังหวัดตรัง ร่วมชี้แจง