นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ศึกษาดูงานเรื่อง สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะติดเชื้อ และมาตรการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาลกันตัง วันที่ 20 กันยายน 2559 ควบคุมการศึกษาดูงานโดย ดร.กรรณิกา เรืองเดช