โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559