ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พร้อมกับนายช่างผู้ควบคุมงาน