ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference : Moving Towards the New Era of NCDS and Global Health