ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือการจัดทำข้อตกลง "ธรรมนูญสุขภาพตำบลคลองลุ" โดยมีท่านปรีชา ตั้นซ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ เป็นประธาน