ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference : Moving Towards the New Era of NCDS and Global Health