คุณเสาวณีย์ ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรัง และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร