ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของวิทยาลัยโดยให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย