สังเกตการณ์การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย โดยอาจารย์ชลธิชา จันมณีย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและคณะ