นักศึกษาที่ร่วมโครงการองค์ต้นแบบลดพุง ลดโรค ร่วมเดินเร็วกับคณาจารย์ และเป็นการรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดีของประชาชน