นายอดิศักดิ์ ศรีละออง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป