เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาและประกาศนียบัตร  ของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558