อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เข้ารับรางวัลดีเด่นในโอกาสสอบข้อสอบมาตรฐาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมนุม พ.ศ. 2559 มีจำนวนผู้สอบผ่านในการสอบครั้งแรกสูงสุดเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 69.77) ในพิธีพระราชทานป