นายอดิศักดิ์ ศรีละออง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเรื่อง โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560