ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบเหรียญรางวัลเรียนดีเหรียญทอง และเหรียญเงิน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธา