อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นไปด้วยความ