นางภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

ตำแหน่ง: 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ