อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน