ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องการเลื่อนเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว